OBS Mesch

Lees meer over ons

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school.


Samenstelling

Op onze school bestaat de MR uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Namens de ouders zijn dit Veronique de Liège – Wesselman (mama Lauren, Isa en Tess) en Bas Feijs (papa Loïc en Syl). Namens de leerkrachten zijn dit Chantal Dassen en Wim Gilissen (secretaris). Een van deze personen kunt u aanspreken voor informatie of andere zaken die uw belangstelling hebben.


R
echten, bevoegdheden, plichten

De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming van de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd.

De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstellingen, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de Wet. In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak geldt een zittingsduur van drie jaar.


Vergaderingen

Op onze school vergadert de MR 6 maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar, zodat iedereen deze kan bijwonen. Wilt u deze bijwonen, neem dan contact op met een van de MR leden zodat zij u de juiste datum en tijd van de eerstvolgende vergadering kunnen doorgeven.


Contact oudergeleding MR

Wilt u contact opnemen met de oudergeleding van de MR dan kunt u ons persoonlijk aanspreken, telefonisch bereiken (Veronique 06-15439377 en Bas 06-52325038) of via e-mail (omr@obsmesch.nl).


Jaarverslag en notulen

Het jaarverslag 2021 van de MR kunt u hier lezen.

De notulen vanaf schooljaar 2022-2023 staan online. Ook de notulen van het nieuwe schooljaar 2023-2024 kunt u hier lezen:

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Adres

Grijzegraaf 12
6245 KG
Mesch-Eijsden

Contact

Telefoon: 043 – 4091512
E-mail:   info@obsmesch.nl
Privacy beleid

Social Media